Promocja

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy

Pobierz Regulamin promocji w wersji PDF

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi:

  • telefonii stacjonarnej

na warunkach promocyjnych przez SAT-FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

3. Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • telefonii stacjonarnej w wybranej taryfie

na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym – miesiąca cząstkowego liczonego od dnia aktywacji usługi i następujących po nim pełnych 12 miesięcy lub 23 miesięcy kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi, bądź jeśli Abonent z danej Usługi już korzysta – miesiąc, w którym zawarł Umowę na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie promocji.

6. Opłata aktywacyjna Usługi telefonii stacjonarnej wynosi 1 zł brutto.

7. W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator udziela upustu w cenie Aparatu telefonicznego w wysokści wskazanej w Tabeli nr 1. Wykaz Aparatów telefonicznych dostępnych w ramach promocji w poszczególnych taryfach i ich klasyfikacja ujęte są w Tabeli nr 2.

Tabela 1
Klasa aparatów przyjęta przez SAT FILM Średnia wartość rynkowa aparatów / wartość brutto Cena aparatów dostępnych w ramach promocji / wartość brutto Wysokość upustu udzielonego w ramach promocji / wartość brutto
Klasa STANDARD 48,80zł 1,00zł 47,80zł
Klasa B 85,30zł 1,00zł 84,30zł
Klasa A 120,50zł 1,00zł 119,50zł

O klasyfikacji aparatów do poszczególnych klas decyduje Operator. Typy, marki i różnorodność aparatów telefonicznych w poszczególnych klasach może zmieniać się w zależności od dostępności aparatów na rynku. Średnia wartość rynkowa aparatów wskazana w Tabeli nr 2 określona jest przez Operatora na podstawie cen oferowanych przez sprzedawców hurtowych.

Tabela 2
_____________________ Taryfa: Lekka 60 Swobodna 200 Bez Limitu

Klasa aparatu OKRES promocyjny:

STANDARD: Alcatel XL280, Alcatel TMAX10 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
Klasa B: Gigaset A220 23 miesiące 12 miesięcy 12 miesięcy
Klasa A: Panasonic KX-TG1611 x 23 miesiące 12 miesięcy

8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu promocyjnego przez Abonenta, lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego mu upustu w cenie aparatu telefonicznego pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9. Po upływie okresu promocyjnego Usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach. Opłata abonamentowa naliczana będzie zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta taryf. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonego upustu.

10. Dokonanie przez Abonenta zmiany taryfy telefonii stacjonarnej na taryfę o niższej cenie powoduje utratę prawa do upustu określonego w niniejszym Regulaminie.

11. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 15.05.2019r do odwołania.

12. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

15
Kwi2019

Zmiany warunków świadczenia usług

Szanowni Państwo! SAT FILM Sp....

02
Sty2019

Zmiany kanałów

Planowane zmiany kanałowe zostały...

30
Lis2018

Zmiany w Roamingu

Szanowni Państwo! SAT FILM Sp....

09
Lis2018

Zmiany w Umowie i Regulaminie usług

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl