Promocja

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy

Pobierz Regulamin Promocji w wersji PDF.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi:

  • telefonii stacjonarnej

na warunkach promocyjnych przez SAT-FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

3. Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • telefonii stacjonarnej w dowolnej taryfie

na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym – miesiąca cząstkowego i następujących po nim 23 miesięcy kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi, bądź jeśli Abonent z danej Usługi już korzysta – miesiąc, w którym zawarł Umowę na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Promocji.

6. Opłata aktywacyjna Usługi telefonii stacjonarnej wynosi 1 zł brutto.

7. W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator udziela wskazanego w Tabeli poniżej upustu w cenie zakupu Aparatu telefonicznego wybranego przez Abonenta spośród modeli dostępnych aktualnie w ofercie Operatora i objętych promocją. Wybrany przez Abonenta model Aparatu telefonicznego wskazany jest w Umowie.

Tabela
Średnia wartość rynkowa aparatów / wartość brutto Cena aparatów dostępnych w ramach promocji / wartość brutto Wysokość upustu udzielonego w ramach promocji / wartość brutto
99,00zł 1,00zł 98,00zł

8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu promocyjnego przez Abonenta, lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego mu upustu w cenie aparatu telefonicznego pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9. Po upływie okresu promocyjnego Usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach. Opłata abonamentowa naliczana będzie zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta taryf. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonego upustu.

10. Abonent ma prawo do zmiany taryfy telefonii stacjonarnej w trakcie trwania okresu promocyjnego bez utraty upustu określonego w niniejszym Regulaminie Promocji.

11. Niniejszy Regulamin Promocji ważny jest w okresie od dnia 01.10.2019r do odwołania.

12. Niniejszy Regulamin Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

29
Lis2019

Roaming zmiany od 01.01.2020r

Szanowni Państwo! SAT FILM Sp....

05
Lis2019

Ostrzeżenie

Ostrzegamy osoby korzystające z...

12
Wrz2019

Wyłączenie platformy SAT FILM na HBB TV

W związku ze śladowym...

16
Lip2019

CW 24 kończy nadawanie w telewizji

Szanowni Państwo! Decyzją nadawcy kanał...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl